۱۳۹۰ مهر ۴, دوشنبه

راز خاموش


پرده از دلش برمی دارد
شبها که پردە بر قفسش می گذارند


پرندەای که
هرگز خودش را به قفس نمی کوبد
تا دلی را نیازارد
دلنوشته