۱۳۹۰ تیر ۳۱, جمعه

خدایا


خدایا چەقدر زیبایی که اینهمه زیبایی رو آفریدی
و چەقدر مهربونی که ما اینهمه زیبایی رو نمی بینیم و بهمون لبخند میزنی
و چەقدر صبوری که لبخندتو نمی بینیم و باز هوامونو داری
دلنوشته

هیچ نظری موجود نیست: