۱۳۹۱ فروردین ۳۰, چهارشنبه

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد


کی شعرترانگیزد خاطرکه حزین باشد
یک نکته ازاین معنی گفتیم وهمین باشد
ازلعل تو گریابم انگشتری زینهار
صد ملک سلیمانم درزیرنگین باشد
غمناک نباید بود ازطعن حسود ای دل
شاید که چو وابینی خیرتو دراین باشد
هرکو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز
نقشش به حرام ارخود صورتگرچین باشد
جام می وخون دل هریک به کسی دادند
دردایره قسمت اوضاع چنین باشد
درکارگلاب وگل حکم ازلی این بود
کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد
حافظ

هیچ نظری موجود نیست: