۱۳۸۷ خرداد ۳, جمعه

دل ديوانه


بخواب آرام دل ديوانه

با تو رفتم، بي تو باز آمدم از سر كوي او ،دل ديوانه

پنهان كردم، در خاكستر غم آن همه آرزو، دل ديوانه

چه بگويم با من اي دل چه ها كردي تو مرا با عشق او آشنا كردي

پس از اين زاري مكن هوس ياري مكن تو اي ناكام دل ديوانه

با غم ديرينه ام به مزار سينه ام بخواب آرام دل ديوانه

با تو رفتم،بي تو باز آمدم از سر كوي او،دل ديوانه

پنهان كردم، در خاكستر غم آن همه آرزو،دل ديوانه

چه بگویم با من ای دل چه ها كردي تو مرا با عشق او آشنا كردي

پس از اين زاري مكن هوس ياري مكن تو اي ناكام ، دل ديوانه

با غم ديرينه ام به مزارسينه ام،بخواب آرام دل ديوانه

بخواب آرام دل ديوانه

هیچ نظری موجود نیست: